Inlenersbeloning

Sinds de invoering van de WAB (Wet arbeidsmarkt in Balans) in 2020 zijn alle organisaties die personeel op tijdelijke basis te werk stellen, verplicht de inlenersbeloning bij haar opdrachtgevers uit te vragen. De inlenersbeloning wordt ook wel loonverhoudingsvoorschrift genoemd en is onderdeel van de uitzend cao, zoals opgesteld door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzend-ondernemingen (NBBU) en Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Het is een regeling voor om ervoor te zorgen dat deze tijdelijke krachten onder dezelfde voorwaarden hun arbeid verrichten als de medewerkers van onze opdrachtgevers. De inlenersbeloning is gebaseerd op het principe: “gelijk werk is gelijk loon”. Profile Groep en alle aan haar gelieerde werkmaatschappijen zijn tevens NEN 4400-1 gecertificeerd en hechten veel belang aan het naleven hiervan. Het formulier Inlenersbeloning is daarom ook nodig om tot een juiste uitvraag te komen.

Welke CAO of bedrijfseigen regeling?

Voor het juist inschalen en toepassen van inlenersbeloning bij de medewerker, dienen we te weten of de opdrachtgever onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) valt. De meeste bedrijven vallen automatisch onder een bedrijfstak of sector CAO. Wanneer je een schildersbedrijf hebt, val je bijvoorbeeld logischerwijs onder de schilders CAO.

Er zijn ook bedrijven die qua bedrijfsactiviteiten niet heel duidelijk onder 1 cao’s vallen. Denk aan een schildersbedrijf (Schilders CAO) wat ook wat afbouwwerk (Afbouw CAO) verricht of ook glazenwassen (Schoonmaak CAO). Dan is het belangrijk te weten wat de hoofdactiviteit is en of onder welke CAO de vaste medewerkers vallen, het gaat immers om gelijke beloning voor gelijk werk.

Daarnaast kan het zijn dat er geen bedrijfstak of sector CAO is, dit kan het geval zijn wanneer je bijvoorbeeld bij een energiebedrijf werkt. Vele van deze bedrijven hebben een bedrijfseigen CAO. Wanneer er geen bedrijfstak, sector of bedrijfseigen CAO is, kan het wel zijn dat een bedrijf een bedrijfseigen regeling heeft. Wanneer er geen bedrijfstak, sector of bedrijfseigen CAO of regeling is valt een bedrijf terug op de wettelijke regeling, waaronder het wettelijk minimumloon (WML).

Wanneer de opdrachtgever zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de medewerkers die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

Componenten Inlenersbeloning

De inlenersbeloning bestaat uit de volgende looncomponenten:

  • Periodeloon
  • ADV/ATV
  • Toeslagen (bijvoorbeeld voor overwerk of onregelmatigheden)
  • Initiële loonsverhogingen
  • Onkostenvergoedingen
  • Loonschalen en periodieken
  • Reisuren/reistijd
  • Eenmalige uitkeringen
  • Thuiswerkvergoeding
  • Vaste eindejaarsvergoeding

Periodeloon:
Het bruto loon wordt gebaseerd op de schaal, functie / functiegroep waarin de professional is ingedeeld.

ADV / ATV:
ADV staat voor arbeidsduurverkorting ADV. Er is dus een verschil tussen ATV en ADV. De ADV is een structurele verkorting van het aantal werkdagen van een werknemer. ADV is gericht op het verkorten van een werkweek. Werknemers met ADV hebben een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur. ATV staat voor arbeidstijdverkorting. Extra vrije dagen voor de medewerker waarbij hij of zij ‘gewoon’ wordt doorbetaald.

Toeslagen:
De professional heeft conform de inlenersbeloning recht op toeslagen voor overwerk, onregelmatige uren, verschoven uren, ploegendienst en (indien van toepassing) werken onder fysiek belastende omstandigheden zoals werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk.

Initiële loonsverhogingen:
Sommige cao’s bevatten initiële loonsverhogingen. Deze zijn bedoeld om de koopkracht van de medewerkers op peil te houden. Werkt een van onze professionals bij een opdrachtgever met een cao inclusief een initiële loonsverhoging? Dan heeft ook de hij of zij recht op zo’n initiële loonsverhoging.

Onkostenvergoedingen:
Onze professionals hebben recht op dezelfde vergoeding voor reiskosten en reisuren (verbonden aan het werk) als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding wordt uitbetaald voor zover deze fiscaal onbelast is voor de Profile Groep. Dit komt neer op maximaal € 0,19 per kilometer en per 01-01-2022 naar € 0,21 per kilometer.

Loonschalen en periodieken:
Ieder jaar hebben medewerkers recht op een periodieke loonsverhoging. Medewerkers beginnen in een schaal bijvoorbeeld onder kolom 1. Per jaar in dienst schuift de medewerker op van kolom 1 naar kolom 2 naar kolom 3 enzovoort. De loonsverhogingen zijn per cao verschillend en de loonschalen werken per cao ook weer anders.

Reisuren /reistijd:
Vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt).

Eenmalige uitkeringen:
Eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld.

Thuiswerkvergoeding:
Per 01-01-2023 wordt ook de thuiswerkvergoeding opgenomen als 1 van de looncomponenten uit de inlenersbeloning. Dit betekent dat de onbelaste thuiswerkvergoeding ook toegekend wordt aan de professional.

Vaste eindejaarsuitkeringen:
Onder vaste eindejaarsuitkeringen worden alle inkomensbestanddelen verstaan die jaarlijks dan wel anders periodiek repeterend worden uitgekeerd, zoals een 13de maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie.

Componenten Inlenersbeloning

Het is de taak van de Profile Groep om bij iedere terbeschikkingstelling de opdrachtgever te vragen om juiste informatie middels het formulier inlenersbeloning. De verantwoordelijkheid van het doorgeven van wijzigingen (in de CAO) die betrekking hebben op de inlenersbeloning, ligt bij de opdrachtgever.

Alle aangeboden tarieven zijn exclusief emolumenten uit de inlenersbeloning van de CAO van de opdrachtgever en worden separaat doorberekend.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw contactpersoon van de Profile Groep!